Regulamin newslettera - funwisher.com

REGULAMIN NEWSLETTERA SERWISU WWW.FUNWISHER.COM

(„Regulamin”)

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez TIBI Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000720764, REGON: 369573017, NIP PL7010805200, zwaną dalej „TIBI”.
  Dane kontaktowe:
  adres pocztowy: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
  adres poczty elektronicznej: kontakt@funwisher.com
 3. Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi przez TIBI informacji o usługach specjalnych oferowanych przez TIBI i wiadomości o nowościach w serwisie internetowym Funwisher.com lub dotyczących TIBI, w formie biuletynu elektronicznego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika („Newsletter”).
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu.
 6. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet.
 7. W celu prawidłowego zamówienia usługi Newsletter następuje, Użytkownik na stronie internetowej serwisu Funwisher.com:
  • podaje w formularzu zamówienia usługi Newsletter – adres poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz imię.
  • akceptuje niniejszy Regulamin usługi,
  • potwierdza zamówienie usługi Newsletter, poprzez kliknięcie na przycisk „DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA”,
  • aktywuje usługę poprzez link, który zostanie mu przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej ze strony serwisu Funwisher.com na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Z chwilą aktywacji subskrypcji, pomiędzy TIBI a Użytkownikiem chodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera na czas nieokreślony.
 9. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym, dezaktywując usługę Newslettera za pomocą linka znajdującego się w każdym mailu wysyłanym w ramach subskrypcji. Każdy Newsletter zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera prze Użytkownika.
 10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest TIBI. TIBI przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter. Takie dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej świadczącej usług techniczne na rzecz Newslettera. Warunki regulujące przetwarzanie danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania są określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem (Link do polityki prywatności)
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@funwisher.com.

 

REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługę Newslettera. Reklamacja powinna zwierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz uzasadnione zastrzeżenia i uwagi dotyczące Newslettera. Reklamację należy przesyłać na adres e-mail ___ lub na adres siedziby TIBI.
 2. TIBI rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie dostarczył danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 3. TIBI przesyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. TIBI zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z przyczyn merytorycznych, prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością TIBI lub zmiana formy biznesowej TIBI) lub technicznych (modernizacja infrastruktury serwisu funwisher.com).
 2. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
 3. W przypadku sporu z TIBI, Użytkownik będący konsumentem może skierować się do stałego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu. Konsument może również skierować do innego sądu arbitrażowego w celu poddania mediacji lub zawarcia ugody (może skorzystać z alternatywnego rozstrzygania sporów, ADR). W tym celu należy złożyć TIBI wniosek o mediację lub wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przed sądem polubownym, w zależności od intencji konsumenta. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne w odpowiednich organach, w tym na ich stronach internetowych. Konsument może również skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem internetowej platformy UE ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z korzystania z ADR lub ODR, wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla jurysdykcji ustalonej zgodnie z aktem prawnym obowiązującym Użytkownika będącego konsumentem. Wszelkie spory powstałe pomiędzy TIBI a Użytkownikiem niebędącym konsumentem będą kierowane do sądu właściwego miejscowo dla siedziby TIBI.
 5. Wszelkie umowy wynikające z niniejszego Regulaminu zawieranego pomiędzy Użytkownikiem a TIBI są zawierane zgodnie z polskim prawem, pod warunkiem, że zastrzeżenie to nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zwykłego miejsce zamieszkania Użytkownika.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2018 r.